fbpx

Chcesz otrzymać ofertę na swoje ogrodzenie?

 

Firma Progress Eco nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej do klientów indywidualnych, w celu wyceny prosimy o kontakt z dystrybutorem obsługującym dany rejon.

 

Lista dystrybutorów dostępna jest w zakładce – gdzie kupić.

Regulamin promocji -15%

1. Zasady ogólne

– Organizatorem Promocji jest firma PROGRESS ECO Sp. z o.o. Sp.k.
Dobrów 7, 28-142 Tuczępy NIP: 6551640738 właściciel marki Ogrodzenia Progress.
– Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Promocji oraz zasady jej organizacji i przeprowadzenia, w tym w szczególności zasady i tryb udzielania rabatu (dalej: Regulamin).
– Przewidziana niniejszym Regulaminem Promocja prowadzona jest pod nazwą „Promocja -15%”.
– Promocja „Promocja -15%” polega na udzieleniu rabatu na ogrodzenia VISION, ZENITH, METRO produkowane przez firmę PROGRESS ECO Sp. z o.o. Sp.k. Dobrów 7, 28-142 Tuczępy
– Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Organizatora www.ogrodzenia-progress.pl i w siedzibie Organizatora, znajdującej się pod adresem: PROGRESS ECO Sp. z o.o. Sp.k. Dobrów 7, 28-142 Tuczępy NIP: 6551640738, w dni powszednie w godzinach 07.00-15.00 oraz w salonach sprzedaży Partnerów Handlowych Organizatora, których lista znajduje się na stronie internetowej www.ogrodzenia-progress.pl w zakładce „Gdzie kupić?”
– Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych, w związku z powyższym Regulamin nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w art. 13 ust. 2 ww. ustawy.

2. Czas trwania

Promocja trwa od dnia 1.06.2021 r. do dnia 30.07.2021 r. w salonach sprzedaży Partnerów Handlowych Organizatora.

3. Do kogo kierowana jest promocja?

Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, będących klientami salonów sprzedaży, posiadających w ofercie w/w Produkty Organizatora.

4. Uczestnictwo

Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Kupujący, który bierze udział w Promocji staje się jej Uczestnikiem, wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem przed przystąpieniem do Promocji i zna jego postanowienia.

5. Promocja obowiązuje na terenie Polski

6. Rabat

– Rabat udzielany na podstawie niniejszego Regulaminu nie podlega sumowaniu z ewentualnymi innymi rabatami obowiązującymi w czasie trwania Promocji.
– Promocją objęte są Produkty: ogrodzenia Vision i Metro, Zenith w kolorach z palety standard, RAL.
– Promocja nie obowiązuje na słupki, akcesoria złączne, bramy, furtki i automatykę.
– Promocja na G2S, PWP i PWN w modelu Vision: oznacza rabat -15% od cen z cennika.
– Promocja na przęsła M1, M2, M3 i M4 w modelu Metro: oznacza rabat -15% od cen z cennika.
– Promocja na przęsła Z1 i Z2 w modelu Zenith: oznacza rabat -15% od cen z cennika.

7. Warunki promocji

– Rabat nie obejmuje elementów wynikowych oraz indywidualnych.
– Za zamówienie złożone uważa się zamówienia z zapłaconą zaliczką w wysokości minimum 30% wartości Produktów wpłaconą w okresie trwania promocji.

8. Reklamacje

– Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Promocji powinny być składane przez Uczestników pisemnie na adres: PROGRESS ECO Sp. z o.o. Sp.k. Dobrów 7, 28-142 Tuczępy.
– Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane wyłącznie w czasie trwania Promocji. Reklamacje nadane w polskiej placówce pocztowej przed dniem 30 lipca 2021 r. lub w dniu 30 lipca 2021 r., które wpłyną do Organizatora w terminach późniejszych, uznaje się za wniesione w terminie.
– Reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Pisemną odpowiedź na reklamację Organizator prześle na adres wskazany w reklamacji przez Uczestnika.
– Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej na zasadach ogólnych przed sądem właściwym według siedziby Organizatora.
– Uprawnionym do wniesienia reklamacji jest wyłącznie Uczestnik Promocji. Reklamacja wniesiona przez osobę nieuprawnioną traktowana będzie jak nie wniesiona i jako taka nie będzie rozpatrywana.

9. Postanowienia końcowe

– Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu przy jednoczesnym zawiadomieniu o tym Uczestników za pośrednictwem strony internetowej Organizatora www.ogrodzenia-progress.pl
– Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
– W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
– Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.

10. Załączniki

Cennik „Promocja -15%” do pobrania w pdf – KLIKNIJ I POBIERZ